ALLOO SCHOONMAAKWINKEL

Algemene voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN ALLOO SCHOONMAAKWINKEL  / ALLOO TONNY (HIERONDER A.T.VERMELD)

GENTSESTRAAT 113  - 9300 AALST - BE0719.109.401 - 0475/837906

Artikel 1: Toepasselijkheid Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ALLOO TONNY en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.
Artikel 2: Offertes. 1. De door A.T. gemaakte offertes zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. 2. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging door A.T. aan de wederpartij.3. De in een offerte vermelde prijzen zijn in EURO'S exclusief BTW 21 %, tenzij anders aangegeven. 
Artikel 3: Levering. 1. Levering geschiedt na ontvangst betaling . 2. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd. 3. Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.
Artikel 4: Levertijd. Door A.T. opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij A.T. schriftelijk in gebreke te stellen. 
Artikel 5: Deelleveringen. Het is A.T. toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is A.T. bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. 
Artikel 6: Aansprakelijkheid. 1. A.T. is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet A.T. maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal A.T. op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken. 2. A.T. is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. A.T. staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan A.T. is kenbaar gemaakt. 3. A.T. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken. 4. De aansprakelijkheid van A.T. is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud. 1. De door A.T. geleverde zaken blijven het eigendom van A.T. totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met A.T. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
2. Door A.T. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen. 3. Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is A.T. gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen. 4. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van A.T. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren tegen branden waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven. 5. Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van A.T. zijn gebleven, is A.T. te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt A.T. onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.
Artikel 8: Koopprijs en betaling. 1. De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. 2. Betaling dient te geschieden VIA OVERSCHRIJVING BIJ BESTELLING. 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. 
Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst. De vorderingen van A.T. op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan A.T. omstandigheden ter kennis komen die A.T. goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien A.T. de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. - in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij. In deze gevallen kan A.T. naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van A.T. schadevergoeding te vorderen.
Artikel 10: Overmacht .Indien A.T. door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan A.T. zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen: stakingen, molest, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan A.T. afhankelijk is.
3. Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 4. Heeft A.T. bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. 
Artikel 11: Klachten. 1. De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen. 2. De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 24 uur na aflevering schriftelijk (per E-MAIL) aan A.T. te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden. 3. Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat A.T. in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst A.T. de klager naar de producent. 4. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van A.T. aan A.T. worden geretourneerd. 
Artikel 12: Geschillenbeslechting. Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van AALST. 
Artikel 13: Toepasselijk recht Op elke overeenkomst tussen A.T. en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

Afdrukken